Pendik Türk Ocağı Burs Yönergesi

PENDİK TÜRK OCAĞI

YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARINDA EĞİTİM GÖREN TALEBELERE BURS VERME İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Amaç

Madde  1-         Bu Yönetmeliğin amacı; Pendik Türk Ocağı tarafından İstanbul’da yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören başarılı ve yardıma muhtaç talebelere burs verilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

 

Kapsam

Madde  2-         Bu Yönetmelik; milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan İstanbul’daki yüksek öğrenim kurumu talebelerine tahsis edilecek burslara dair; kaynak temini, bursların dağıtımı, burs verilecek talebelerin seçimi, verilen bursların denetimi ve iptaline ilişkin usul ve esaslara şamildir.

 

Dayanak

Madde  3-         Bu Yönetmelik, Türk Ocakları Derneği Tüzüğü’nün 3/h, 31/d ve 33/e maddelerine istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde  4-         Bu Yönetmelikte geçen;

Ocak   

:

Pendik Türk Ocağı’nı,
Yönetim Kurulu

:

Pendik Türk Ocağı Yönetim Kurulunu,
Bursiyer

:

Burs almaya hak kazanan talebeleri,
Fon

:

Hamiyetli vatandaşlar tarafından, Ocağa “orta ve yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören talebelere burs verilmesi kaydıyla” yapılan bağışlarla sağlanan birikimi,
Burs Dönemi

:

Ekim ( dâhil ) ve Mayıs ( dâhil ) ayları arasındaki süreyi,
Kurul

 

:

Burs Tâkip ve Değerlendirme Kurulunu,
 

 

İfâde eder.

 

Temel İlkeler

Madde  5-         Burs talepleri değerlendirilirken şu hususlar göz önünde bulundurulacaktır;

           

 • Burs verilecek talebelerin; dürüst, sorumluluk hissi yüksek, sağlam karakterli, tutum ve davranışlarında ölçülü, milli duyguları ve vatandaşlık hissi kuvvetli, Türklük gurur ve şuuru ile donanmış, başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan gençlerimiz arasından seçilmesine azami derecede özen gösterilecektir.  
 • İş bu burs programıyla, İstanbul’da bulunan en az dört yıllık eğitim veren fakültelerde öğrenim gören talebelere burs verilir.
 • Burs verme süresi, normal öğrenim süresiyle sınırlıdır. Öğrenim gördüğü eğitim kurumundan normal eğitim süresinde mezun olamayanlarla, ara sınıflarda öğrenimine ara verenlerin, sınıfta kalanların ve borçlu geçenlerin bursu derhal kesilir.
 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen talebelerin bursu kesilir ve o tarihe kadar ödenen bursların -tahsili yoluna gidilir.
 • Burs ödemeleri, burs döneminde her ay öğrencinin bankadaki hesabına ödenir.

 

Burs Verilecek Öğrencilerde Aranacak Şartlar

Madde  6-         Şehit veya Gazi çocukları ile ekonomik desteğe gereksinimi olan kız çocukları öncelikli
olmak üzere, burs verilecek talebeler de aşağıdaki nitelikler aranır;

 

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Bir başka kuruluştan burs almıyor olması,
 • Ekonomik desteğe gereksinimi olması,
 • En az dört yıllık eğitim veren fakültelerden birinde eğitim görüyor olmak,
 • İstanbul’da üniversite okuyor olması,
 • Üniversiteyi yeni kazanan öğrenciler için sıralamada ilk 100.000’e girmiş olması,
 • Başarılı bir öğrenim süreci içinde olması ve not ortalamasının 4 üstünden en az 3.00 olması,
 • Tam zamanlı öğrenci olması,
 • Pendik, Tuzla, Kartal ilçelerinde ikamet ediyor olması,
 • Adli sicil kaydının ve disiplin cezasının bulunmaması,
  gerekmektedir.

Burs Değerlendirme

Madde  7-         Burs işlemlerinin yürütülmesi amacıyla, Yönetim Kurulu’nca, Ocak üyeleri arasından beş asil ve iki yedek üyeden müteşekkil bir Burs Değerlendirme ve Takip Kurulu oluşturulur. Kaynak temini, bursların dağıtımı, burs verilecek talebelerin seçimi, verilen bursların denetimi ve iptaliyle, bu minvaldeki diğer işlemler mezkur Kurul tarafından yürütülür. Anılan Kurul, ayda en az bir defa toplanarak, bursiyerlerin durumunu görüşür. 

 

Burs Verilecek Talebelerin Seçimi

Madde  8-         Öğrenciler aldıkları puana göre, en yüksek puandan başlayarak sıraya konur, bu sıraya göre tespit edilen asil ve yedek adaylar onay için Kurula sunulur. (Kurul Heyetince burs alması uygun görülen öğrencilerle temasa geçilerek işlemler başlatılır.)

 

Bursiyer Sayısı ve Burs Miktarı

Madde  9-         Kaç talebeye burs verileceği ve her talebeye verilecek burs miktarı, burs kaynakları ve hayat şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle, her öğrenim yılı başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu, ayrıca, “ihtiyaç” ve “başarı” durumuna göre, verilecek burs miktarlarında farklılaştırma yapmaya, belirlenen burs miktarlarını -öğrenim yılı içerisinde- “kaynak” ve “hayat şartları”nda meydana gelen değişimler sebebiyle indirmeye, artırmaya ve sona erdirmeye salahiyetlidir.

 

Başvuru Esasları

Madde  10-       Burs başvurusunda bulunmak isteyen öğrenciler, her yılın 15 Temmuz – 15 Ağustos
tarihleri arasında başvurularını yapabilirler. Bu tarihler dışındaki başvurular kabul
edilmeyecektir.

 

Burs İçin Gerekli Evraklar

Madde  11-       Karşılıksız burstan yararlanacak öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir;

 

 • Burstan yararlanmak istediğine dair “Burs Başvuru Formu”
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 • Okuduğu Yüksek Öğrenim Kurumu’ndan aldığı “Öğrenci Durum Belgesi”
 • Okuldan aldığı, disiplin suçu işleyip işlemediğine dair belge,
 • Adli Sicil Belgesi Kaydı Yoktur Belgesi,
 • Banka ve hesap cüzdanı fotokopisi,
 • Türk Ocakları Burs kurallarına uyacağına dair taahhütname,
 • Gelir Beyanı Belgesi

 

Burs İçin Başvuramayacak Olanlar

Madde  12-

 

 • Yönetim Kurulu ve Burs Değerlendirme ve Takip Kurulu üyelerinin birinci ve ikinci dereceden akrabaları,
 •  Cezaları tecil edilmiş yahut affedilmiş olsa dahi; yüz kızartıcı suç işlemek, tedhiş hareketlerinde bulunmak, yıkıcı ve bölücü örgütlere üye olmak, toplantı ve gösteri yürüyüşleri hakkındaki mevzuata muhalefet etmek, mukaddes değerlerimizi tahkir ve tezyif etmek vb. suçlardan daha önce hüküm giyenler,  
 • Öğrenim gördüğü eğitim müessesesinde disiplin suçu işleyenler,

 

Bursların Ödenmesini ve İzlenmesi

Madde  13-        Karşılıksız Burs, her yıl Ekim ayı dahil olmak üzere başlar.

 • Burs tutarı her ay, öğrencinin bankadaki hesabına ödenir.
 • Öğrencinin, bursu aldığı öğrenim yılı sonunda tüm derslerinden başarılı olduğunu Belge ile
  kanıtlaması gerekir. Aksi halde bursu kesilir.
 • Öğrenci öğrenim göremediği için Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında
  ödeme yapılamaz.
 • Disiplin cezası alan öğrencilerin bursu, yıl sonu beklenmeden kesilir.
 • Ahlaki zaaflarının tespit edilen, öğrenimine herhangi bir sebeple ara veren, kaydını donduran ve belirlenen not ortalamasının altına düşen öğrencilerin bursu kesilir.
 • Öğrencinin müracaat formunda vermiş olduğu bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği
  takdirde bursu derhal kesilir ve önceden aldığı burs tutarının tahsili yoluna gidilir.
 • Mezun olan öğrencilerin bursları kesilir.

 

Burs Başvurularının Yenilenmesi

Madde  14-       Kendilerine burs tahsis edilen talebeler, müteakip yıllarda, öğrenim yılının başlangıcında “burs yenileme başvurusu”nda bulunurlar. Burs başvurularının yenilenmesi için 1 Eylül−20 Eylül tarihleri arasında bir önceki seneye ait okul durumlarını belirtir belgeleri Türk Ocağına ibraz etmelidirler. Sınıf tekrarı yapmak durumunda olanlar ile normal eğitim dönemi sona erdiği hâlde –bazı derslerden kaldığı için- mezun olamayanlar, burs yenileme başvurusunda bulunamazlar.

 

 

 

Burs Fonu, Fonun Gelir ve Giderleri

Madde  15-       Ocak Yönetim Kurulu tarafından, İstanbul’daki yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç duyan talebelere burs verilmesi amacıyla bir burs fonu oluşturulur. Ocağa, hamiyetli vatandaşlar tarafından “burs verilmesi” kaydıyla yapılan bağışlar ve Yönetim Kurulu’nca, Ocak gelirlerinden “burs verilmek üzere” tahsis olunacak kısım, Fonun kaynağını teşkil eder. Fonda biriken para, yalnızca; milli duygulara sahip, sağlam karakterli ve güvenilir, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan orta ve yüksek öğrenim kurumu talebelerine burs verilmesi için kullanılabilir. Başka bir maksatla kullanılamaz. Burs Değerlendirme ve Takip Kurulu ile Yönetim Kurulu, fonun gayesine uygun bir biçimde kullanılmasını sağlamakla yükümlü olup, bu yükümlülüğe halel getirecek uygulamaların vukuu durumunda, her iki Kurulun üyeleri, maksat dışı kullanılan fon paralarının kanani  tazmin edilmesinden müştereken ve müteselsilen sorumludurlar.

 

Fon Hesaplarının Muhasebeleştirilmesi

Madde  16-       Burs fonuna dair hesaplar ( bağışlar ve bursiyerlere yapılan ödemeler ), Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği gereğince Ocağın “gelir” ve “gider”lerinin kaydedildiği “İşletme Hesabı Defteri”nin yanı sıra, müstakilen fonun kullanımına tahsis edilen bir “burs defteri”nde de ayrıca takip olunur. Her iki defter arasında her ay sonu itibari ile mutabakat sağlanır ve bu durum Burs Değerlendirme ve Takip Kurulu ile Ocak Muhasibi tarafından müştereken düzenlenecek bir tutanakla tespit olunur Fon hesaplarının sağlıklı bir şekilde takibi açısından başvurulan bu uygulama “çift defter” kullanımı olarak addolunamaz.

 

Fonun Denetimi

Madde  17-       Fonun denetimi Ocak Denetim Kurulu tarafından yapılır. Ocak Denetim Kurulu, her yıl fon hesaplarını ayrıntılı bir biçimde inceler ve raporunu, takip eden yılın Mart ayı sonuna kadar Yönetim Kurulu’na sunar.

 

Şeffaflık İlkesi

Madde  18-       Orta ve yüksek öğrenim kurumlarında eğitim gören başarılı ve ihtiyaç sahibi talebelere burs verilmesi kaydıyla Ocağa bağışta bulunan hamiyetli vatandaşlara, kullandırılan burslara ilişkin gerekli bütün ayrıntılar (Bağışladıkları meblağın hangi talebelere burs olarak verildiği; bursiyer talebelerin kimlikleri, başarı ve ihtiyaç durumlarına dair bilgiler vs.), ayrıca talepte bulunmalarına gerek olmaksızın, Ocak tarafından yazılı olarak bildirilir. Bağış sahiplerinin talep etmesi durumunda, ayda en az beş talebeye burs kullandırmayı taahhüt edenlerin adına burs programı ihdas olunabilir.

 

Yürütme

Madde  19-       Bu Yönetmelik, Ocak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

Yürürlük

Madde  20-       Bu Yönetmelik, Ocak Yönetim Kurulu tarafından kabûl edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.